EU Taxonomie en de Bouwsector: Wat je moet weten

De EU Taxonomie is een initiatief van de Europese Unie om duurzame economische bedrijfsactiviteiten te bepalen – voor een groenere toekomst door meer transparantie.

Hoe beïnvloedt de EU Taxonomie de bouwsector? Welke maatregelen moeten worden genomen door bouwbedrijven en projectontwikkelaars? Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de kansen? We beantwoorden de meest cruciale vragen over de EU Taxonomie.

EU Taxonomy and the Construction Industry: What you need to know || StoneCycling
bron: finance.ec.europa

Wat is de EU Taxonomie?

De EU Taxonomie (1 januari 2022) is een methodologie die inzicht moet geven in de mate van duurzaamheid van producten of bedrijfsactiviteiten van ondernemingen. Deze Europese wetgeving helpt bepalen of investeringen groen zijn of niet.

De EU Taxonomie bestaat uit zes milieudoelstellingen:

  • Klimaatmitigatie;
  • Klimaatadaptatie;
  • Bescherming van water- en mariene hulpbronnen;
  • Transitie naar een circulaire economie;
  • Preventie en beheersing van vervuiling;
  • Bescherming van biodiversiteit en ecosystemen.

 

Binnen deze zes categorieën zijn criteria vastgesteld voor verschillende economische activiteiten. Wanneer een activiteit voldoet aan de gestelde criteria, kan deze worden geclassificeerd als ‘in overeenstemming met de taxonomie’ (‘taxonomy aligned‘).

In het kader van de EU Taxonomie moeten bepaalde bedrijven en financiële instellingen rapporteren over hun economische activiteiten. Op dit moment geldt dit alleen voor grote en/of beursgenoteerde bedrijven, maar vanaf 2024 geldt dit ook voor middelgrote en kleine bedrijven.

LEES VERDER: “Circulaire Economie In De Bouw: Afval = Grondstof

Waarom de EU Taxonomie?

De taxonomie is opgezet als een middel voor de EU om haar klimaatdoelstellingen te behalen. De regels van de EU Taxonomie komen voort uit de Europese Green Deal, die tot doel heeft de Europese klimaatdoelstellingen te halen in 2050.

De EU werkt aan verschillende Green Bonds (investeringen met een positieve impact op het milieu) en andere EU-subsidieschema’s. De voorwaarde hiervoor is dat de duurzaamheid van de investering wordt gekwantificeerd volgens de EU Taxonomie.

Met de EU Taxonomie wil de Europese Unie “groene” en “grijze” geldstromen onderscheiden met als doel een groenere toekomst door meer transparantie. De taxonomie bepaalt milieudoelstellingen voor de economische activiteiten van bedrijven en financiële instellingen.

LEES VERDER: “De Impact van de New Green Deal voor Europese Bouw

Wat is het voordeel van de EU Taxonomie?

De EU Taxonomie stimuleert kapitaal om te stromen naar werkelijk groene investeringen. Tegelijkertijd voorkomt het ook indirect greenwashing, omdat Europa wil dat alle grote financiële instellingen rapporteren over de groene inhoud van hun asset.

Voor een investeerder of een bedrijf kan het naast intrinsieke motivatie interessant zijn vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt om te voldoen aan de EU Taxonomie. Het stelt je in staat om in aanmerking te komen voor groene vormen van financiering, maakt je bekend als een groen bedrijf en/of onderdeel van een groen fonds/investering en bereid je voor op toekomstige behoeften en vragen in de markt.

EU Taxonomy and the Construction Industry: What you need to know || StoneCycling
bron: dgbc.foleon.com

Hoe hangt ESG-beleggen samen met de EU Taxonomie?

De Europese Green Deal wordt concreet gemaakt in het “Sustainable Finance Action Plan” (“Actieplan Duurzame Financiering”), dat een reeks regelgeving bevat om meer kapitaal naar groene investeringen te leiden.

Een van de Europese regelgevingen die voortvloeien uit dit actieplan is de “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR). Deze verordening is sinds 2021 van kracht en vereist dat financiële marktdeelnemers hun eindbeleggers informatie verstrekken over de effecten van hun beleggingsbeleid en -beslissingen op basis van milieu-, sociale en governance (ESG, environmental, social & governance) criteria.

LEES VERDER: “ESG Beleggen – Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen

EU Taxonomy and the Construction Industry: What you need to know || StoneCycling
bron: finance.ec.europa

Hoe beïnvloedt de EU Taxonomie bouw- en vastgoedbedrijven?

Op dit moment richt de EU Taxonomie zich op sectoren met de meest significante milieu-impact. De bouwsector omvat de bouw van nieuwe gebouwen, de renovatie van bestaande gebouwen, de sloop van gebouwen en de installatie en het beheer van energiebesparende en energieprestatieverbeterende maatregelen in gebouwen.

Een aanzienlijk deel van deze activiteiten valt binnen de taxonomie, omdat deze sector aanzienlijk kan bijdragen aan klimaatdoelstellingen.

PROJECTONTWIKKELAARS

In eerste instantie heeft de EU Taxonomie invloed op de investeerders die moeten rapporteren; verzekeraars, pensioenfondsen, institutionele beleggers, banken en andere hypotheekverstrekkers. Maar zij maken investeringskeuzes die de hele sector beïnvloeden. Het heeft ook betrekking op iedereen binnen de vastgoedsector bij economische activiteiten die de Taxonomie definieert, bijvoorbeeld als investeringen in ‘nieuwbouw’, ‘renovatie’ of ‘koop en verkoop van gebouwen’ – zoals projectontwikkelaars.

De EU Taxonomie speelt een steeds belangrijkere rol in groene financiering, vooral bij bouwprojecten waar bedrijven met een rapportageverplichting afhankelijk zijn van hun partners in de keten. Bijna alle financiële instellingen zullen verplicht zijn om te rapporteren, dus ze zullen waarschijnlijk steeds meer eisen stellen aan hun project- en bedrijfsfinanciering in lijn met de EU Taxonomie.

Investeerders kunnen aan projectontwikkelaars vragen of het gebouw na voltooiing voldoet aan de technische criteria van de EU Taxonomie (voor nieuwbouw of renovatie) en moeten bewijs leveren aan een bank bij het aanvragen van groene financiering.

BOUWBEDRIJVEN

Voor bouwbedrijven is het belangrijk om de regelgeving nauwlettend te bestuderen en te beginnen met rapporteren over de impact van hun activiteiten, omdat ze anders misschien gunstigere financiering mislopen en het risico lopen als niet-duurzaam te worden bestempeld.

Hun klanten zullen ook waarschijnlijk van hen eisen dat ze rapporteren volgens de EU Taxonomie. Bijvoorbeeld een investeerder die onder de rapportageverplichting valt en een nieuw gebouw wil kopen, moet duurzaamheidseisen stellen aan de bouwer om te voldoen aan de economische groene regels van de EU Taxonomie.

Sommige grote en/of beursgenoteerde bouwbedrijven moeten al rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu volgens de bestaande “Non-Financial Reporting Directive” (NFRD).

Middelgrote bouwbedrijven moeten vanaf 2024 rapporteren volgens de “Corporate Sustainable Reporting Directive” (CSRD). Andere (kleinere) bouwbedrijven en gerelateerde bouwbedrijven moeten indirect bijdragen als onderaannemer of leveranciers om hun duurzame bedrijfsprocessen transparant te maken.

LEVERANCIERS VAN BOUWMATERIALEN

Een aannemer of (bouwmateriaal) leverancier met een duurzame oriëntatie is een aantrekkelijkere samenwerkingspartner voor partijen die willen of moeten voldoen aan de EU Taxonomie. Het in kaart brengen van het operationeel management en het bouwproces wordt daardoor steeds belangrijker.

Bijvoorbeeld, een hoofdaannemer kan zijn onderaannemer of leverancier vragen om bewijs te leveren van de gebruikte bouwmaterialen.

EU Taxonomy and the Construction Industry: What you need to know || StoneCycling
De EU Taxonomie heeft invloed op verschillende soorten bedrijven en organisaties in de bouw- en financiële wereld, omdat ze deel uitmaken van dezelfde keten [bron: dgbc.foleon.com].

EU Taxonomie – Krijg hulp van StoneCycling!

Met de EU Taxonomie streeft de Europese Commissie ernaar gedrag in bedrijven en organisaties te veranderen door hun economische activiteiten op een duurzame en toekomstbestendige manier uit te voeren.

Als een bedrijf met als missie de ontwikkeling, het gebruik en de hergebruik van planeetvriendelijke, esthetische bouwmaterialen te bevorderen, kunnen we dit alleen maar toejuichen. We zien de EU Taxonomie niet als meer regels van bovenaf, maar eerder als de verduidelijking en concrete uitvoering van het pad dat we zijn ingeslagen.

Als je hulp nodig hebt bij het vinden van bouwmaterialen die voldoen aan de EU Taxonomie, zoals onze hergebruikte bakstenen, staan we klaar om je te helpen.

Hoewel StoneCycling als leverancier van bouwmaterialen (nog) niet meldplichtig is, zijn wij een samenwerkingspartner in de bouw- en vastgoedketen – waarvan melders afhankelijk zijn. Daarom kunnen we ontwikkelaars helpen met gedetailleerde informatie over onze producten, zodat je er zeker van kunt zijn dat ze voldoen aan de EU-taxonomie.

StoneCycling Bespoke Webinar / CPD

Samen naar een circulaire gebouwde omgeving

Wij kunnen al je vragen over onze Waste-Based en Bio-Based bouwmaterialen beantwoorden. In lijn met het ‘Do No Significant Harm‘ (DNSH) principe van de Delegated Act, helpen onze producten bij de transitie naar een circulaire economie door:

(a) hergebruik en gebruik van secundaire grondstoffen en hergebruikte componenten in vervaardigde producten;
(b) ontwerp voor hoge duurzaamheid, recycleerbaarheid, gemakkelijke demontage en aanpasbaarheid van vervaardigde producten;
(c) afvalbeheer dat voorrang geeft aan recycling boven verwijdering in het fabricageproces;
d) informatie over en traceerbaarheid van zorgwekkende stoffen gedurende de levenscyclus van de vervaardigde producten.

Bezoek ons Download Center voor gedetailleerde datasheets van producten.

Vragen? 

Steeds meer aandeelhouders, investeerders en toezichthouders vragen naar het ESG-beleid van investeerders en bedrijven. Door te voldoen aan de EU Taxonomie kunt je je als bedrijf onderscheiden in de markt. En StoneCycling is graag jouw partner in dit proces. Neem contact op voor een introductie!

BRONNEN