Duurzaamheid In De Bouw: Wat We Vandaag Bouwen, Wordt Onze Erfenis Van Emissies

Met toenemende bezorgdheid over klimaatverandering en de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen, komt er een toenemende druk op de ontwerp-, productie-, architectuur-, engineering- en constructie-industrieën om hun impact op het milieu te verminderen.

Duurzaamheid in de bouw wordt steeds minder een optie, maar een essentiële vereiste bij projecten over de hele wereld.

Om (letterlijk) te bouwen aan een duurzame toekomst en deel te nemen aan de circulaire economie, moet de bouwsector het voortouw nemen door de nieuwste duurzame technologie en bouwmethoden toe te passen, evenals de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen te verbeteren.

Maar waar beginnen we?

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCycling
Tom van Soest ontwikkelde de duurzame “WasteBasedBricks®“

Globale “Sustainable Development Goals”

De “2030 Agenda for Sustainable Development” is in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen. Het biedt een gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst.

Centraal staan ​​de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze doelen zullen actie stimuleren op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet. Ze zijn onderverdeeld in 5 thema’s:

1. Mensen [beëindigt armoede en honger]

2. Planeet [de planeet beschermen tegen degradatie]

3. Welvaart [zorgen voor sociale en technologische vooruitgang in harmonie met de natuur]

4. Vrede [bevorderen van vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen]

5. Partnerschap [de middelen mobiliseren die nodig zijn om deze agenda uit te voeren]

 

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCycling

Klimaatverandering is het bepalende probleem van onze tijd en de grootste uitdaging voor duurzame ontwikkeling.

De Duurzame Weg Naar 2030

Het jaar 2030 ligt niet al te ver in de toekomst, dus het is tijd om ons af te vragen of onze acties van vandaag de juiste basis leggen om de SDG’s op tijd te bereiken.

Het Sustainable Development Goals Rapport uit 2019 laat zien dat er vooruitgang wordt geboekt op een aantal kritieke gebieden en dat er enkele gunstige trends zichtbaar zijn.

Landen nemen concrete maatregelen om onze planeet te beschermen en een groot aantal andere actoren, zoals internationale organisaties, bedrijven, de wetenschappelijke gemeenschap, lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld, hebben zich met de SDG’s beziggehouden op een manier die veel hoop schept voor het komende decennium.

Dat gezegd hebbende, er zijn nog veel gebieden die dringend collectieve aandacht nodig hebben. De natuurlijke omgeving verslechtert in een alarmerend tempo en het is overduidelijk geworden dat een veel diepere, snellere en ambitieuzere reactie nodig is om de sociale en economische transformatie te ontketenen die nodig is om de 2030-doelen te bereiken.

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCycling
Bron: worldgbc.org

Dringend! Klimaatverandering

Uit het rapport blijkt dat klimaatverandering het meest urgente gebied voor actie is. Als we de recordhoge uitstoot van broeikasgassen nu niet verminderen, zal de opwarming van de aarde de komende decennia naar verwachting 1,5°C bereiken.

Zoals we al zien, zullen de samengestelde effecten catastrofaal en onomkeerbaar zijn. De klok voor het nemen van beslissende maatregelen tegen klimaatverandering tikt door.

Maar deze uitdaging is een mondiaal probleem, dat wereldwijde oplossingen vereist. Geen enkel land of individu kan ze afzonderlijk oplossen. We hebben internationale samenwerking nodig in de hele toeleveringsketen.

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCycling
Een illustratieve kaart van de afhankelijkheid van de SDG's van bouw- en vastgoedactiviteiten [bron: sustainability.hapres.com]

Gebouwen vormen het fundament van steden en groene gebouwen zijn de sleutel tot hun duurzaamheid op lange termijn.

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy

Kansen Voor Duurzaamheid In De Bouw

Terwijl het totale eindenergieverbruik van de wereldwijde gebouwen sector in 2019 op hetzelfde niveau bleef in vergelijking met het voorgaande jaar, is de CO2-uitstoot door de exploitatie van gebouwen gestegen tot het hoogste niveau tot nu toe.

Er bestaan ​​waardevolle mogelijkheden om de voortgang te versnellen door de onderlinge verbanden tussen doelen te onderzoeken. Het aanpakken van klimaatverandering vereist bijvoorbeeld een verschuiving naar schone energie, het omkeren van de trend in bosverlies en het veranderen van onze productie- en consumptiepatronen.

In de bouw zien we de volgende verbetermogelijkheden:

DOEL 7 – BETAALBARE EN SCHONE ENERGIE

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCyclingDe wereld boekt vooruitgang in de richting van Doelstelling 7 met bemoedigende tekenen dat energie duurzamer en algemeen beschikbaar wordt. De energie-efficiëntie blijft verbeteren en hernieuwbare energie boekt indrukwekkende winsten in de elektriciteitssector.

Het verbeteren van de energie-efficiëntie staat centraal in de wereldwijde doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om vooruitgang te stimuleren, zullen regeringen hun ambities op het gebied van energie-efficiëntie hoger moeten stellen.

BIJ STONECYCLING:De milieu-impact van het produceren van bakstenen is afhankelijk van de rekenmethode die je gebruikt. In vooronderzoek door een extern bureau, een 25% reductie van de totale milieu-impact is mogelijk voor onze WasteBasedBricks® wanneer de productie volledig wordt opgeschaald. Wij zijn van mening dat de daadwerkelijke impact groter zal zijn wanneer geüpdatete rekenmethoden beginnen, inclusief het upcyclen van afval.

DOEL 9 – INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCyclingInclusieve en duurzame industrialisering, samen met innovatie en infrastructuur, kan dynamische en concurrerende economische krachten ontketenen die werkgelegenheid en inkomen genereren. Ze spelen een sleutelrol bij het introduceren en promoten van nieuwe technologieën, het vergemakkelijken van de internationale handel en het mogelijk maken van een efficiënt gebruik van hulpbronnen.

De wereld heeft echter nog een lange weg te gaan om dit potentieel volledig te benutten. Vooral de minst ontwikkelde landen (‘Least Developed Countries’ – LDCs) moeten de ontwikkeling van hun productiesector versnellen als ze de doelstelling voor 2030 willen halen, en investeringen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie opschalen.

BIJ STONECYCLING: Onze ambitieuze visie is een circulaire wereld waar afval synoniem is met grondstof: steden en hun gebouwen zijn gemaakt van bouwmaterialen die gemaakt zijn van 100% afval, zijn 100% recyclebaar aan het einde van hun levenscyclus en absorberen meer koolstof dan nodig is om ze te maken. De weg die voor ons ligt is misschien lang, maar we blijven elke dag kleine stapjes vooruit zetten, samen met al onze toegewijde partners in de hele waardeketen, om onze doelen te bereiken!

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCyclingDOEL 11 – DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

De wereld verstedelijkt steeds meer. Sinds 2007 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en dat aandeel zal tegen 2030 naar verwachting stijgen tot 60 procent.

Steden en grootstedelijke gebieden zijn krachtpatsers van economische groei en dragen ongeveer 60 procent bij aan het wereldwijde BBP. Ze zijn echter ook verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en meer dan 60 procent van het gebruik van hulpbronnen.

Snelle verstedelijking leidt tot een groeiend aantal sloppenwijkbewoners, ontoereikende en overbelaste infrastructuur en diensten (zoals afvalinzameling en water- en sanitatie systemen, wegen en vervoer), toenemende luchtvervuiling en ongeplande stadsuitbreiding.

Gebouwen vormen het fundament van steden en groene gebouwen zijn de sleutel tot hun duurzaamheid op lange termijn.

BIJ STONECYCLING:Wij geloven 100% in lokaal produceren, met lokaal afval. We zijn gevestigd in Europa, maar in 2018 zijn we begonnen met ons eerste project in de Verenigde Staten. Als de verkoop blijft groeien, zullen we zeker gaan samenwerken met lokale producenten in de Verenigde Staten (en hopelijk ook in andere landen), maar tot die tijd geloven we dat referentieprojecten bouwen om de wereld te laten zien dat bouwen uit afval belangrijk is, ook een grote impact.

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCyclingDOEL 12 – VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

De economische en sociale vooruitgang van de afgelopen eeuw is gepaard gegaan met aantasting van het milieu die de systemen in gevaar brengt waarvan onze toekomstige ontwikkeling en overleving afhangt.

Wereldwijd blijven we steeds grotere hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen gebruiken om onze economische activiteit te ondersteunen. Het tempo van de winning van natuurlijke hulpbronnen is sinds 2000 zelfs versneld! De efficiëntie waarmee dergelijke hulpbronnen worden gebruikt, blijft op mondiaal niveau ongewijzigd, dus er is nog geen ontkoppeling van economische groei en gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het is absoluut noodzakelijk dat we die trend keren.

Bovendien neemt de afvalproductie toe. Er zijn dringende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de huidige materiële behoeften niet leiden tot overmatige winning van hulpbronnen en verdere aantasting van het milieu. Er moet beleid worden gevoerd om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, afval te verminderen en duurzaamheid praktijken in alle sectoren van de economie mainstream te maken.

De transitie naar duurzame en veerkrachtige samenlevingen zal uiteindelijk afhangen van een verantwoord beheer van de eindige natuurlijke hulpbronnen van de planeet. Goed ontworpen nationale beleidskaders en instrumenten zijn nodig om de fundamentele verschuiving naar duurzame consumptie- en productiepatronen mogelijk te maken.

BIJ STONECYCLING: Met onze WasteBasedBricks® en WasteBasedSlips® richten we ons primair op het gebruik van afval als hulpbron in plaats van op het opgraven van natuurlijke en beperkte hulpbronnen. Om de voetafdruk van de steen nog verder te verkleinen, kijken we naar efficiëntere stookcurves en alternatieve brandstoffen.

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCyclingDOEL 13 – KLIMAATACTIE

2019 was het op één na warmste jaar ooit gemeten en het einde van het warmste decennium (2010-2019) ooit gemeten. Het kooldioxide gehalte (CO2) en andere broeikasgassen in de atmosfeer stegen in 2019 naar nieuwe records.

Klimaatverandering treft elk land op elk continent. Het verstoort nationale economieën en beïnvloedt levens. Weerpatronen veranderen, de zeespiegel stijgt en weersomstandigheden worden extremer.

Hoewel de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting in 2020 met ongeveer 6 procent zal dalen als gevolg van reisverboden en economische vertragingen als gevolg van de COVID-19-pandemie, is deze verbetering slechts tijdelijk. De klimaatverandering staat niet op pauze. Zodra de wereldeconomie begint te herstellen van de pandemie, zal de uitstoot naar verwachting terugkeren naar hogere niveaus.

Klimaatverandering is het bepalende vraagstuk van onze tijd en de grootste uitdaging voor duurzame ontwikkeling.

De Overeenkomst van Parijs (The Paris Agreement), aangenomen in 2015, heeft tot doel het wereldwijde antwoord op de dreiging van klimaatverandering te versterken door een mondiale temperatuurstijging deze eeuw onder de 1,5 graden Celsius te houden. Dit is noodzakelijk om catastrofale gevolgen en onomkeerbare veranderingen te voorkomen.

Dit vraagt ​​om snelle en ingrijpende transities in energie, land en stedelijke infrastructuur en industriële systemen. De uitstoot van broeikasgassen moet vanaf 2020 elk jaar met 7,6 % dalen.

Terwijl landen positieve stappen hebben gezet door het voorbereiden van nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s) en het verhogen van de financiering om klimaatverandering te bestrijden, zijn veel ambitieuzere plannen en ongekende veranderingen in alle aspecten van de samenleving nodig.

BIJ STONECYCLING: De meeste van onze producten worden gestookt op bosgecompenseerd gas. Dit betekent dat de CO2-voetafdruk tijdens de productie wordt gecompenseerd door het planten van bomen. Het is nog niet de perfecte oplossing en fundamentele oplossingen zullen gezocht moeten worden in alternatieve brandstoffen zoals waterstof. Wij geloven dat dit een belangrijke en belangrijke stap is in het creëren van meer duurzame bouwmaterialen voor toekomstige generaties.

Als het gaat om de resterende SDG’s, zijn de directe verbanden tussen deze SDG’s en groene gebouwen misschien minder expliciet, maar dat wil niet zeggen dat ze helemaal niet bestaan.

Bekijk de volgende infographics van de World Green Building Council om een paar voorbeelden te zien:

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCycling
Duurzaamheid in de bouw: SDG's door de World Green Building Council
Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCycling
Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCycling

De transitie naar duurzame en veerkrachtige samenlevingen zal uiteindelijk afhangen van een verantwoord beheer van de eindige natuurlijke hulpbronnen van de planeet.

Global Building and Construction Alliance

De wereldwijde uitstoot van kooldioxide (CO2) is sinds 1990 met bijna 50 procent gestegen. De uitstoot is tussen 2000 en 2010 sneller gestegen dan in elk van de drie voorgaande decennia.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en leveren daarom een ​​belangrijke bijdrage aan de klimaatverandering. Op het gebied van duurzaam bouwen valt nog veel te winnen.

Waar het de bouw in het verleden ontbrak aan een collectieve stem op het wereldtoneel op grote klimaatconferenties, werd in 2015 de “Global Alliance for Building and Construction” opgericht.

Met de missie om overheden, de particuliere sector en organisaties met elkaar te verbinden om de transformatie naar een emissievrije, efficiënte en veerkrachtige gebouwen- en bouwsector te stimuleren, hopen ze te bereiken dat in een toekomstbestendige wereld alle gebouwen – oud en nieuw – geen emissie uitstoten, efficiënt en veerkrachtig zijn.

Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCycling
Sustainability in Construction: What We Build Today Will Be Our Emissions Legacy || StoneCycling

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en leveren daarom een ​​belangrijke bijdrage aan klimaatverandering. Op het gebied van duurzaam bouwen valt nog veel te winnen.

De Toekomst Is Nu

Wist je dat het equivalent van Parijs elke 5 dagen in vloeroppervlak wordt toegevoegd en dat van Japan elk jaar tot 2060?!

Het aantal nieuwe gebouwen zal de komende jaren waarschijnlijk snel groeien, vooral in Afrika en Azië. Sterker nog: de helft van de gebouwen die in 2060 staan, is nog niet gebouwd…

Deze snelle groei zal zeker een uitdaging vormen voor de doelstelling van 30% verbetering van de energie-intensiteit in gebouwen tegen 2030, om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Maar hoewel het een uitdaging is, is er nog steeds tijd om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken als we nu handelen en samen handelen, gebruikmakend van de vele synergieën die in de 2030-agenda bestaan.

Klanten en opdrachtgevers eisen nu al een verbeterde milieu-impact en duurzamere strategieën, en dit zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen, waardoor duurzaam bouwen niet alleen de “juiste keuze” is, maar zelfs concurrentievoordeel oplevert.

Onthoud: wat we vandaag bouwen, zal onze emissie-erfenis zijn. Het stijgende energieverbruik van inefficiënte gebouwen zal ons allemaal raken, of het nu gaat om toegang tot betaalbare energiediensten, slechte luchtkwaliteit of hogere energierekeningen.

De belemmeringen voor een duurzame gebouwde omgeving zijn niet alleen technische oplossingen, maar gaan meer over hoe we effectief samenwerken, zodat onze inspanningen echt op elkaar zijn afgestemd om een ​​veel grotere impact te bereiken. De bouw- en constructiesector moet nieuwe normen voor energie-efficiëntie, groene materialen en betere praktijken op het gebied van ontwerp en duurzaamheid in de bouw vastleggen.

De tijd is rijp en we moeten nu handelen. Doe je mee? Deel je gedachten en ideeën met ons of lees onze FAQ voor antwoorden op al je vragen.